Financie Dnes

Web o peniazoch, financiách pre mladých a biznise

PR

Ako zabezpečiť BOZP vo vašej firme

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) predstavuje pre zamestnávateľa množstvo povinností, ktoré treba dodržiavať. Ide o pevnú súčasť každého pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancom. V článku si preto povieme o možnostiach, ako si vo firme túto povinnosť splniť.  

 

 

Legislatíva

Právna úprava BOZP má oporu v zákone č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Zákon v prvom rade vymedzuje všeobecné povinnosti zamestnávateľa (§6) a nutnosť oboznamovania a informovania zamestnancov o bezpečnosti práce (§7). Je tu tiež napríklad možné nájsť zoznam povinností zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia pri práci (§8).

V zákone sa vymedzujú úlohy a povinnosti bezpečnostnotechnickej služby a činnosti BOZP technika na pracovisku. Rovnako sa tu definujú podmienky, za ktorých môže fyzická osoba plniť túto úlohu a čo všetko k tomu treba.

A v neposlednom rade je v zákone zakotvená aj povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť, aby súčasťou programu vzdelávania a odbornej výchovy všetkých zamestnancov bola bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a prevencia rizík. V súčasnosti sa dá táto povinnosť riešiť napríklad aj formou BOZP e-learningu.

VEDELI STE, ŽE: V zákone sú obsiahnuté aj prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného
v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Čo všetko zohľadňuje BOZP?

Hlavným zámerom BOZP je chrániť život a zdravie zamestnancov. Avšak nezohľadňuje iba povinnosti zamestnávateľov. Predstavuje aj súbor práv a povinností pre zamestnancov. Samozrejme, tá hlavná ťarcha povinností BOZP spočíva ale na pleciach zamestnávateľa. Tie môžeme rozdeliť do nasledovných skupín:

  • Opatrenia na zabezpečenie BOZP v oblasti predvýroby,
  • uplatňovanie prevencie pred rizikami,
  • všeobecné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP,
  • školenie a informovanie zamestnancov o BOZP,
  • povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia,
  • kontrolná činnosť zamestnávateľa,
  • povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť zamestnancovi rekondičný pobyt,
  • povinnosti zamestnávateľa ohľadom pracovných prostriedkov, pracovných postupov, postupov pri pracovnom úraze a havárie,
  • povinnosť zamestnávateľa vymenovať zástupcu zamestnancov, resp. bezpečnostného technika.

Bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku

 

Najobsiahlejšou skupinou sú všeobecné povinnosti zamestnávateľa v oblasti BOZP. Patrí sem napríklad povinnosť zabezpečiť na náklady zamestnávateľa zdravotné prehliadky a pitný režim. Ďalej je tu povinnosť bezplatného poskytnutia ochranných prostriedkov zamestnancom a vedenie evidencie o ich funkčnosti. Nezabúda sa v nich ani na zabezpečenie pracovných prestávok, pracovného odevu a topánok, či povinnosť vydať zákaz fajčenia ak na pracovisku pracujú aj nefajčiari.

 

Ako si zabezpečiť BOZP na pracovisku?

Každá fyzická osoba – podnikateľ, ako aj právnická osoba, ktorá má čo i len jedného zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu, musí mať zabezpečenú bezpečnostnotechnickú službu. Tá súvisí predovšetkým s prevenciou zdravotných rizík. A to vrátane psychosociálnych.

Možno sa na prvý pohľad zdá, že BOZP sú len samé povinnosti. Avšak treba si uvedomiť, že bezpečnostnotechnická služba svojou činnosťou výrazne prispieva k bezporuchovej prevádzke a k minimalizovaniu vzniku pracovných úrazov. Preto v konečnom dôsledku chráni záujmy zamestnávateľa.

Zamestnávateľ má vo všeobecnosti dve možnosti, ako si zabezpečiť BOZP na pracovisku. Buď prostredníctvom vlastných zamestnancov, alebo dodávateľským spôsobom nejakou externou firmou so zameraním na BOZP (alebo osobou oprávnenou na výkon BOZP). V prvom prípade sa zamestnávateľ musí riadiť predovšetkým informáciami, ktoré sú uvedené v zmienenom zákone.

Ak sa vydáte druhou cestou, všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona urobí za vás niekto iný. Bude to síce niečo stáť, no na druhú stranu ušetríte čas a budete mať istotu, že vaše BOZP bude v rukách odborníkov. Kontrolu totiž vykonáva inšpektorát práce, ktorý BOZP na pracovisku kontroluje do najmenších detailov. Pochopiteľne, pochybenie sa trestá peňažnou pokutou.

 

Čo vás čaká, ak si vyberiete dodávateľský spôsob?

V prvom rade si s vami daná firma oprávnená na BOZP dohodne konkrétny postup spolupráce. Po vzájomnej dohode o spolupráci firma vykoná odborný BOZP audit. V ňom zhodnotí aktuálny stav BOZP vo vašej firme. Ak sa vyskytnú nedostatky, firma vykoná potrebné zmeny a následne vypracuje dokumentáciu BOZP.

Od tej chvíle začne firma pravidelne školiť vašich zamestnancov, vykonávať prehliadky pracoviska, či spracovávať harmonogram revízií zariadení. Tiež vás bude zastupovať pri nepríjemných kontrolách zo strany inšpektorátu práce, alebo iných dozorných orgánov.

VEDELI STE, ŽE: Za porušenie povinností v oblasti BOZP môže byť zamestnávateľovi vyrúbená pokuta až do výšky 200 000 eur. A to môže byť pre mnohých likvidačné. Preto problematike BOZP sa rozhodne oplatí venovať náležitú pozornosť a dodržiavať všetky zákonné povinnosti.

obrázky: freepik.com

 

Redakcia

Redaktor magazínu Financie Dnes. Snaží sa vám priniesť zaujímavé informácie zo sveta financií, úspor, osobných financií a podnikania.